--โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม--      
Mahawichanukool School                 http://www.mhwk.ac.th/     
...ภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561...
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทร. 043-777981  โทรสาร. 043-777981
 
คณะผู้จัดทำ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2  ปีการศึกษา 2561
ควบคุมดูแลโดย...อาจารย์พงศกร   แพ่งสองคร
อาจารย์ครองทรัพย์   สายสุวรรณ ...อาจารย์อานนท์   โอนนอก
อำนวยการโดย...ผู้อำนวยการ กษม   บุญบรรจง
 
อยู่ในระหว่างการทดสอบ  ผิดพลาดประการใดติชมกันได้นะครับ  ขอบคุณครับ
  
Search In WWW Search In www.mhwk.ac.th
Copyright (c) 2556 By : www.mhwk.ac.th : All rights reserved : e-mail = mhwk@mhwk.ac.th
ภาพ ขณะจุดเทียน
ภาพ ขณะเตรียมการจุดเทียน
ภาพ ขณะนักเรียนแปรอักษร  (ร.9)
ภาพ  ท่านผู้อำนวยการลงนามถวายความอาลัย
ภาพ คณะครูอาจารย์  ร.ร.มหาวิชานุกูล
ภาพ ครูอาจารย์ และ นิสิตฝึกประสบการณ์
ภาพ   ครู และ นักเรียนเตรียมตัวตักบาตร
ภาพ  ครู และ นักเรียนกราบถวายความอาลัย (ร.9)
ภาพ  ครู และ นักเรียนขณะตักบาตร
ภาพ  ยืนสงบนิ่ง
ภาพ  เด็กวัดชั่วคราว
ภาพ  พิธีเปิดงานวัน โรคเอดส์
ภาพ  ครู และ นักเรียนเตรียมตักบาตร
ภาพ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ภาพ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ภาพ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี