--โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม--      
Mahawichanukool School                 http://www.mhwk.ac.th/     
...รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2559...
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทร. 043-777981  โทรสาร. 043-777981
 
คณะผู้จัดทำ
 
นายเจษฎากร  ไชยเทพา ม.4/1 , นายภิญโญ  ขานไชย ม.4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ควบคุมดูแลโดย...อาจารย์ครองทรัพย์   สายสุวรรณ ...อาจารย์อานนท์   โอนนอก
อำนวยการโดย...ผู้อำนวยการ กษม   บุญบรรจง
 
อยู่ในระหว่างการทดสอบ  ผิดพลาดประการใดติชมกันได้นะครับ  ขอบคุณครับ
  
Search In WWW Search In www.mhwk.ac.th
Copyright (c) 2556 By : www.mhwk.ac.th : All rights reserved : e-mail = mhwk@mhwk.ac.th
ภาพ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ภาพ เอกลักษณ์โรงเรียนในฝัน
ภาพ หน้าโรงเรียน
ภาพ  ปลูกต้นราชพฤกษ์
ภาพ ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่ศาลากลางจังหวัด
 
ภาพ ทำกิจกรรมความดีเทอดในหลวง (ร.9)
ภาพ   รวมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (สพม.26)
ภาพ  ประกวดโครงงานหุ่นยนต์
ภาพ  คนรูปหล่อ  มกว.6/2 ปี 2559
ภาพ  เตรียมตัวออกกำลังกายประจำวันพุธ
ภาพ  รับการตรวจโรงเรียนจากผู้ตรวจราชการกระทรวง
ภาพ  ปลูกป่าข้างสนามกีฬากลาง
ภาพ  ผอ.ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร
ภาพ มอบของที่ระลึกให้อุทยานพลังงาน
ภาพ ศึกษาดูงานที่อุทยานพลังงานมหาสารคาม
ภาพ ฟังบรรยายจากหัวหน้าอุทยานพลังงาน
...รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2559...