--โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม--      
Mahawichanukool School                 http://www.mhwk.ac.th/     
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทร. 043-777981  โทรสาร. 043-777981
 
คณะผู้จัดทำ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ปีการศึกษา 2561
ควบคุมดูแลโดย...อาจารย์ครองทรัพย์   สายสุวรรณ ...อาจารย์อานนท์   โอนนอก
อำนวยการโดย...ผู้อำนวยการ กษม   บุญบรรจง
 
Copyright (c) 2556 By : www.mhwk.ac.th : All rights reserved : e-mail = mhwk@mhwk.ac.th
ข่าวการศึกษา
ข่าวเด่น วันนี้
ข่าวนวัตกรรมประวัติโดยย่อ...ผู้อำนวยการ  กษม   บุญบรรจง 
 
  ชื่อ - สกุล               นายกษม   บุญบรรจง 
  วัน เดือน ปีเกิด       
  สถานที่เกิด             จังหวัดธนบุรี ( ในอดีต )
  ที่อยู่ปัจจุบัน           11  ซอยสารคาม-วาปีปทุม 4  ต.ตลาด    
                               อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 
  โทรศัพท์               043-711066
   โทรสาร               
  โทรศัพท์มือถือ       0819641492
   ที่ทำงาน               โรงเรียนมหาวิชานุกูล  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000         
                             
  ตำแหน่ง                ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล  
  วิทยฐานะ              ชำนาญการพิเศษ
  website               .......................................
  E-mail                  kasama-boon@hotmail.com

  ประวัติการศึกษา
                             จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา  
                                     อำเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม
                             จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม 
                                     อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
                             ป.กศ.ต้น-วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
                             ป.กศ.สูง-วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
                             ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา กรุงเทพมหานคร                                                                                   
                             ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร          
                             ป.บัญทิตบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ประวัติการทำงาน
                            1. ปี 2524  อาจารย์ 1 โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร  อำเภอพยัคภูมิพิสัย           
                                                          จังหวัดมหาสารคาม                     
                            2. ปี 2544  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงพิทยาคม อำเภอบรบือ
                                                          จังหวัดมหาสารคาม
                            3. ปี 2545  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  อำเภอเมืองสรวง
                                                          จังหวัดร้อยเอ็ด
                            4. ปี 2547  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย
                                                          จังหวัดมหาสารคาม
                            5. ปี 2549  ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร  อำเภอแกดำ
                                                          จังหวัดมหาสารคาม
                            6. ปี 2555  ผู้อำนายการโรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง
                                                          จังหวัดมหาสารคาม   จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
  
Search In WWW Search In www.mwk-school.ac.th
อยู่ในช่วงทดสอบ  ผิดพลาดประการใดติชมกันได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ