--โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม--      
Mahawichanukool School                 http://www.mhwk.ac.th/     
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทร. 043-777981  โทรสาร. 043-777981
 
คณะผู้จัดทำ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2  ปีการศึกษา 2561
ควบคุมดูแลโดย...อาจารย์ครองทรัพย์   สายสุวรรณ ...อาจารย์อานนท์   โอนนอก
อำนวยการโดย...ผู้อำนวยการ กษม   บุญบรรจง
 
Copyright (c) 2556 By : www.mhwk.ac.th : All rights reserved : e-mail = mhwk@mhwk.ac.th
ข่าวการศึกษา
ข่าวเด่น วันนี้
ข่าวนวัตกรรมประวัติโดยย่อ...รองผอ.
 
  ชื่อ - สกุล              
  วัน เดือน ปีเกิด       
  สถานที่เกิด             
  ที่อยู่ปัจจุบัน          
                               
  โทรศัพท์              
   โทรสาร               
  โทรศัพท์มือถือ      
   ที่ทำงาน               โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม   สังกัด สพม. เขต 26     
                              โทรศัพท์  043-777981
  ตำแหน่ง                รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล  
  วิทยฐานะ               รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  website               .......................................
  E-mail                 
  ประวัติการศึกษา
                             ป.6
                             ม.3
                             ม.6
                             ปริญญาตรี 
                             ปริญญาโท              
ประวัติทำงาน
                         
                               
 
 
 
  
Search In WWW Search In www.mwk-school.ac.th
อยู่ในช่วงทดสอบ  ผิดพลาดประการใดติชมกันได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ