กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางขวัญใจ  สายสุวรรณ
             ครู คศ.3
ว่าที่ร้อยตรีกรศักดิ์ เหรียญทอง 
                 ครู คศ.3