กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายอานนท์   โอนนอก
           ครู คศ.3
นางวัชรี   ไกรการ
       ครู คศ.3