กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางประภัสสร  สิงห์เหิร
ครู คศ.3
นางเสาวคนธ์   กาบเกษร
ครู คศ.3