กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิรัตน์   ปักการะนา
ครู ผู้ทรงคุณค่า