กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพรรณทิพา  ประจวบแท่น
ครู คศ.3
นางสาว...............   .....................
ครูอัตราจ้าง