กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางนิรมล  สุวรรณมูล
ครู คศ.3