กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปรัชญาพร  ดวงชาทม
ครู คศ.3
( งานคหกรรม )
นางดาหวัน  ชินณะวงศ์
ครู คศ.3
( งานผ้า  งานประดิษฐ์ )
นายครองทรัพย์   สายสุวรรณ
ครู คศ.3
( งานคอมพิวเตอร์ )
website = krongsap.mhwk.ac.th