งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุนันทา   พละมา
ครู คศ.3
ว่าที่ร้อยตรีกรศักดิ์ เหรียญทอง 
                 ครู คศ.3