บุคลากร
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกจ้างประจำ